Mantolama Kanunu

Man­to­lama Kanunu :

Mantolama Kanunu : Mantolama yasası ile 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınmasını zorunlu hale getiriyor. Ayrıca yeni yapılan binalara inşaat izni verilirken Enerji Kimlik Belgesi şartı isteniyor.  Mantolama yasası bünyesinde yeni binalar uygulama hemen başlarken mevcut olan binalarda 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesini alması gerekmektedir. Böylece 2017 yılından itibaren binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu hale geliyor.  Binalardaki ısı yalıtımla ilgili olarak da mantolama sistemi için oy birliği gerekmekteydi ve artık bu durum yerini 637 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nun 42. Maddesi 18.04.2007 tarihinde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ‘nun 16. Maddesi gereğince değiştirilmiş yerine oy çokluğuna bırakmıştır. Örneğin ; 10 daireli bir apartmanda ısı yalıtım yaptırılmaya karar verildiğinde 6 daire sahibinin evet demesiyle bu karar olumlu olarak sonuçlanmaktadır.  Man­to­lama yasası ile 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda Enerji Kim­lik Bel­gesi alın­masını zorunlu hale getiriyor. Ayrıca yeni yapılan binalara inşaat izni ver­ilirken Enerji Kim­lik Bel­gesi şartı isteniyor.

Man­to­lama yasası bünyesinde yeni binalar uygu­lama hemen başlarken mev­cut olan binalarda 2 Mayıs 2017 tar­i­hine kadar Enerji Kim­lik Bel­gesini alması gerek­mek­te­dir. Böylece 2017 yılın­dan itibaren binalarda enerji kim­lik bel­gesi zorunlu hale geliyor.

 

Con­tinue read­ing “Man­to­lama Kanunu” »

Mantolamanın Sırları

sır

Evet bugün size oldukça farklı bir başlık ile giriş yap­tım man­to­la­manın sır­ları­damı olur­muş dediğinizi duyargibiyim. Evet yan­lış oku­madınız size bugün man­to­la­manın sır­ları­dan bahsede­ceğim, bugünkü makalem oldukça kısa ola­cak, Man­to­lama konusu son derece suis­ti­male açık bir konudur öyle­sine man­to­lama fiy­at­ları ver­ilir ki araları­dan dağlar­casına fark­lar vardır.
Size bir fiyat verir­ler 500m2 duvarınız için 2,000TL fiyat çıkarır­lar bir başka man­to­lama fir­ması gelir size 1,000Tl fiyat çıkarır amanin buda ne diye­bilirsiniz. Man­to­la­manın fiy­at­ları arasında tam anlamıyla yarı yarıya fiyat fark­lılığı vardır. Evet burada önemli olan kul­lanıla­cak malze­menin tam olarak yarı yarıya ince kul­lanıl­masın­dan kaynaklanır.

mantolama fiyatı
man­to­lama fiyatı

Genelde man­to­la­marda xps denilen strafor malzemeler kul­lanır­lır ve bu xps strafor malzemesi 2cm 4cm 6cm 8cm bu şek­ilde 20cm kadar değişir buda fiy­atı inanıl­maz dere­cede değiştirir.

İşte size man­to­lama fiy­atının Sırrı

zp8497586rq

Spreyman Köpük Özellikleri

Sprey­man Köpük Özellikleri

Yalıtım sek­törü her geçen gün farklı ürün alter­nat­i­fleri ile karşımıza çık­maya devam ediyor. Bu da dünyada ve ülkem­izde uygu­lanan yalıtım sis­tem­lerinin ne derece ilerlediğini ve bizlere sürekli daha fazla avan­taj sun­maya çalıştığını gösteriyor.

Bu yazımızda detaylı olarak inceleye­ceğimiz yalıtım ürün­lerinden biri sprey­man köpük malzeme­sidir. Gelişen yalıtım sek­töründe oldukça etk­ili sonuçlar ortaya koyan sprey­man köpüğün genel özel­lik­leri hakkında bilgi vere­ceğimiz yazımını oku­madan, yalıtım konusunda tam olarak bir adım atma­manızı öneriyoruz.

Peki, şimdi neden sprey­man köpük yalıtım ürünü kullanmalısınız?

Aslında bunun birçok nedeni bulun­mak­tadır. İlk neden­ler­den biri ve en önem­lisi kesin çözüm­lerin sunul­duğu bir Con­tinue read­ing “Sprey­man Köpük Özellikleri” »

Panetti Temel Duvar Yalıtımı

Panetti Temel Duvar Yalıtımı

 

Temel duvar­ları hemen hemen birçok yapıda karşımıza çıkar. Bu yüz­den yapılar için oldukça önemli bir kon­umda yer alan temel duvar­larının, yalıtımı da yapılar adına önem arz etmek­te­dir. Genel olarak yapıların toprak altında kalan kısım­ları su almaya müsait­tir. Bunun yanında toprak altında kalan bölüm­ler nem ve darbe gibi durum­lara da maruz kalmak­tadır. Yapıların temel inşaları esnasında izole edilmeyen temel duvar­ları toprak­tan çek­ilen suyun yapıların iç kısım­larına nem olarak taşın­masına neden olmak­tadır. Bu yüz­den nem oluşu­munu engelle­menin en ideal yolu temel duvar­larında yalıtım sis­temi ortaya koy­mak­tır. Ayrıca temel duvar­ları için yapılan yalıtım sis­tem­lerinin kaliteli bir su izo­lasy­onu yap­ması ve bunun yanında da ısı izo­lasy­onu sağla­ması gerek­mek­te­dir. Con­tinue read­ing “Panetti Temel Duvar Yalıtımı” »

Dış Cephe Boyalarınızı Kendiniz Yapniz

Dış Cephe Boy­alarını Ken­di­niz Yapın

Bir yapının içi ne kadar güzel olursa olsun dışı bek­len­tilere cevap ver­miy­orsa, iste­nilen şık­lığa ve mod­ern­izme ulaşa­mamış demek­tir. Bu nedenle yapıların içlerinin bakımlı olması kadar dış cephelerinin de bakımlı olması gerekir.

Dış cepheleri gösteren çoğu zaman yapılan boya olmuş­tur. Yapılarda dış cephe boy­aları ne kadar kaliteli ise yapılarda o kadar görkemli bir hale gelmek­te­dir. Yapıların dış cephelerini isters­eniz sizlerde boy­aya­bilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?

Dış cephe boy­ası yap­mak aslında sanıldığı kadar kolay değildir. İşlem basamak­ları arasında ilk olarak boya yapıla­cak yüzeyin tem­i­zlen­mesi gerekir. Yüzey üzerindeki kabar­malar ya da tortu parçaları dökülmediği tak­tirde uygu­lanan boy­anın yüz­eye tutucu etk­isi aza­l­a­bilmek­te­dir. Bunun yanında eğer onarım gereken yer­ler varsa bun­ların da mut­laka gerekli bir bakımda geçir­ilmesi gerek­mek­te­dir. Ayrıca boya öncesi yüzey üzerinde her­hangi bir kireçlenme mev­cutsa su bazlı boya kul­lanıl­ması öner­ilmek­te­dir. Bunun yanında ikinci kat boya öncesi uygu­lanan boy­anın kuru­ması için iyice bek­len­mesi tavsiye edilmek­te­dir. Con­tinue read­ing “Dış Cephe Boy­alarınızı Ken­di­niz Yapniz” »