sır

Evet bugün size oldukça farklı bir başlık ile giriş yap­tım man­to­la­manın sır­ları­damı olur­muş dediğinizi duyargibiyim. Evet yan­lış oku­madınız size bugün man­to­la­manın sır­ları­dan bahsede­ceğim, bugünkü makalem oldukça kısa ola­cak, Man­to­lama konusu son derece suis­ti­male açık bir konudur öyle­sine man­to­lama fiy­at­ları ver­ilir ki araları­dan dağlar­casına fark­lar vardır.
Size bir fiyat verir­ler 500m2 duvarınız için 2,000TL fiyat çıkarır­lar bir başka man­to­lama fir­ması gelir size 1,000Tl fiyat çıkarır amanin buda ne diye­bilirsiniz. Man­to­la­manın fiy­at­ları arasında tam anlamıyla yarı yarıya fiyat fark­lılığı vardır. Evet burada önemli olan kul­lanıla­cak malze­menin tam olarak yarı yarıya ince kul­lanıl­masın­dan kaynaklanır.

mantolama fiyatı

man­to­lama fiyatı

Genelde man­to­la­marda xps denilen strafor malzemeler kul­lanır­lır ve bu xps strafor malzemesi 2cm 4cm 6cm 8cm bu şek­ilde 20cm kadar değişir buda fiy­atı inanıl­maz dere­cede değiştirir.

İşte size man­to­lama fiy­atının Sırrı

zp8497586rq
Yorumlar Kapalı

Sprey­man Köpük Özellikleri

Yalıtım sek­törü her geçen gün farklı ürün alter­nat­i­fleri ile karşımıza çık­maya devam ediyor. Bu da dünyada ve ülkem­izde uygu­lanan yalıtım sis­tem­lerinin ne derece ilerlediğini ve bizlere sürekli daha fazla avan­taj sun­maya çalıştığını gösteriyor.

Bu yazımızda detaylı olarak inceleye­ceğimiz yalıtım ürün­lerinden biri sprey­man köpük malzeme­sidir. Gelişen yalıtım sek­töründe oldukça etk­ili sonuçlar ortaya koyan sprey­man köpüğün genel özel­lik­leri hakkında bilgi vere­ceğimiz yazımını oku­madan, yalıtım konusunda tam olarak bir adım atma­manızı öneriyoruz.

Peki, şimdi neden sprey­man köpük yalıtım ürünü kullanmalısınız?

Aslında bunun birçok nedeni bulun­mak­tadır. İlk neden­ler­den biri ve en önem­lisi kesin çözüm­lerin sunul­duğu bir Con­tinue read­ing “Sprey­man K” »

Yorumlar Kapalı

Panetti Temel Duvar Yalıtımı

 

Temel duvar­ları hemen hemen birçok yapıda karşımıza çıkar. Bu yüz­den yapılar için oldukça önemli bir kon­umda yer alan temel duvar­larının, yalıtımı da yapılar adına önem arz etmek­te­dir. Genel olarak yapıların toprak altında kalan kısım­ları su almaya müsait­tir. Bunun yanında toprak altında kalan bölüm­ler nem ve darbe gibi durum­lara da maruz kalmak­tadır. Yapıların temel inşaları esnasında izole edilmeyen temel duvar­ları toprak­tan çek­ilen suyun yapıların iç kısım­larına nem olarak taşın­masına neden olmak­tadır. Bu yüz­den nem oluşu­munu engelle­menin en ideal yolu temel duvar­larında yalıtım sis­temi ortaya koy­mak­tır. Ayrıca temel duvar­ları için yapılan yalıtım sis­tem­lerinin kaliteli bir su izo­lasy­onu yap­ması ve bunun yanında da ısı izo­lasy­onu sağla­ması gerek­mek­te­dir. Con­tinue read­ing “Panetti Temel Duvar Yaltm” »

one

Dış Cephe Boy­alarını Ken­di­niz Yapın

Bir yapının içi ne kadar güzel olursa olsun dışı bek­len­tilere cevap ver­miy­orsa, iste­nilen şık­lığa ve mod­ern­izme ulaşa­mamış demek­tir. Bu nedenle yapıların içlerinin bakımlı olması kadar dış cephelerinin de bakımlı olması gerekir.

Dış cepheleri gösteren çoğu zaman yapılan boya olmuş­tur. Yapılarda dış cephe boy­aları ne kadar kaliteli ise yapılarda o kadar görkemli bir hale gelmek­te­dir. Yapıların dış cephelerini isters­eniz sizlerde boy­aya­bilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?

Dış cephe boy­ası yap­mak aslında sanıldığı kadar kolay değildir. İşlem basamak­ları arasında ilk olarak boya yapıla­cak yüzeyin tem­i­zlen­mesi gerekir. Yüzey üzerindeki kabar­malar ya da tortu parçaları dökülmediği tak­tirde uygu­lanan boy­anın yüz­eye tutucu etk­isi aza­l­a­bilmek­te­dir. Bunun yanında eğer onarım gereken yer­ler varsa bun­ların da mut­laka gerekli bir bakımda geçir­ilmesi gerek­mek­te­dir. Ayrıca boya öncesi yüzey üzerinde her­hangi bir kireçlenme mev­cutsa su bazlı boya kul­lanıl­ması öner­ilmek­te­dir. Bunun yanında ikinci kat boya öncesi uygu­lanan boy­anın kuru­ması için iyice bek­len­mesi tavsiye edilmek­te­dir. Con­tinue read­ing “D Cephe Boy­alarn Ken­di­niz Yapnizi” »

Yorumlar Kapalı

Ses Önleyici Politen Köpük

PPP Home Removal. Pearly Penile Papules Removal Nat­ural Reme­dies click here

Ses yalıtım sis­tem­lerinde oldukça kul­lanışlı bir yapıda olan ses önleyici politen köpük, öze­likle döşeme alt­ların­daki yaygın­lığını giderek artırmaktadır.

Döşeme altı politen köpük uygu­la­malarında ön plana çıkan ürün­ler­den biri clima­phone lev­halardır. 0,7 mm ve 10 mm arasında üretilen bu lev­halar, 10 mm’den 60 mm’ye kadar üretilebilmek­te­dirler. Aralarında katlı mod­el­lerinde bulun­duğu bu ürün­lerde, alter­natif  üre­tim şekil­leri oldukça fazladır. Daha sağlıklı bir yalıtım oluş­masını sağlayan katlı mod­eller, yalıtım için iste­nen önlem­lerin alın­masında birebirdir.

Ses önleyici politen köpüsü yapısı gereği elastiki bir şekle sahip­tir. Bu özel­liği sayesinde politen köpüğü şekil verme yani iste­nen şekle sok­mak oldukça kolay bir hal almak­tadır. Uygu­la­maya alındığı kısım­larda çizilme, kırılma, çat­lama ve bükülmelere karşı mev­cut ortam­ları korur. Bunun yanında şap, seramik ve lam­i­nat parke gibi uygu­la­malarda özel üre­tim şekli sayesinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya koy­mak­tadır. Ayrıca ürün oldukça ekonomik bir yapıda sunulurken, ortamında ısı den­gesini sağla­mada da oldukça etk­i­lidir. Con­tinue read­ing “Ses” »

2 com
 • Aradığını Bulmak için Burayı Kullan
  mantolama öneri

  • BitBit: Yalıtım firmalarının en iyilerinden olan BTM firması bir ilk...
  • SS: online loansa href="http://www.yalitimonerileri.com/wp-conte...
  • : Çatılarda nem ve rutubeti önlemek amacı ile su izalasyon işl...
  • Ses Yaltm Ve MalzemeleriSes Yaltm Ve Malzemeleri: Ses Yalıtım Ve Malzemeleri Daha önceki konularımızda ses ...
  • Islak Zeminler ve Teras KsmlarIslak Zeminler ve Teras Ksmlar: Yapıların zeminlerine ve çatılarına su yalıtım sistemleriyle...
  • Blues zodrainBlues zodrain: Blue’s İzodrain ısı yalıtım ön plana çıkan bir yalıtım malze...
  • Amerikan SidingAmerikan Siding: Dış cephe kaplama sistemi denilince akla siding kaplama, sid...
  • Ses yaltm uygulamasSes yaltm uygulamas: Binaların modern bir yapıya kavuşturulup, kullanılan malzeme...
  • Plastik boru alrken dikkat edilecek hususlarPlastik boru alrken dikkat edilecek hususlar: Yaşamın hemen her alanında kullanılan plastik, yapı sektörün...
  • Vermikulit Yanmaz PanellerVermikulit Yanmaz Paneller: Vermikulit yanmaz paneller Thermax firması tarafından üretil...

Kategoriler

Reklamlar

Mantolama ve yalıtım önerileri

Etiketler

Arsivler